ERI

ERI

System ERI (ang. Electronic Reporting) to system Elektronicznego Raportowania Statków, odpowiedzialny jest za dwustronną elektroniczną wymianę informacji o ładunkach i podróży statku pomiędzy statkiem, a Centrum RIS, a także przy pomocy Międzynarodowej wymiany danych (IDE) pomiędzy różnymi Centrami RIS. Meldunki te zbierane są przez Centrum RIS, co pozwala na istotne uzupełnienie strategicznego obrazu ruchu w Centrum RIS.

Standaryzacja usługi ERI prowadzona jest przez Grupę Ekspertów RIS. Standard wyróżnia cztery typu komunikatów:

  • ERINOT (ang. Electronic Reporting International Notification Message);
  • ERIRSP (ang. Response Message);
  • BERMAN (ang. Berth Management Message);
  • PAXLST (ang. Passenger List Message).

Komunikat ERINOT stosuje się do przekazywania informacji dotyczących rejsu oraz informacji dotyczących towarów niebezpiecznych i bezpiecznych przewożonych na pokładzie statków przemieszczających się po śródlądowych drogach wodnych. Komunikat w standardzie ERINOT obejmuje trzy rodzaje komunikatów:

  • VES – powiadomienie władz o transporcie statkiem przekazane ze statku na ląd stały;
  • CAR – powiadomienie władz o transporcie przez przewoźnika przekazane z lądu stałego na ląd stały;
  • PAS – powiadomienie jednego organu przez drugi organ o przejściu statku.

Komunikat zwrotny ERI – ERISP, jest generowany np. przez Centrum RIS w celu potwierdzenia, że właściwe organy otrzymały wysłany przez statek komunikat ERI oraz może jednocześnie służyć, jako potwierdzenie odbioru. Zaleca się, aby otrzymanie każdego komunikatu ERINOT było potwierdzane przez komunikat ERIRSP.

Komunikat dotyczący awizacji, zawinięcia, manewrów statków w porcie BERMAN łączy powiadomienie poprzedzające przybycie i odpowiednio ogólną deklarację w jedno powiadomienie. W przypadku żeglugi śródlądowej statki wysyłają komunikat BERMAN przed wejściem do przystani lub portu lub opuszczeniem przystani lub portu, przekazując informacje o godzinie wejścia do portu oraz o usługach koniecznych do zapewnienia sprawnej obsługi w celu wsparcia procedur i ułatwienia kontroli. W komunikacie BERMAN można wymienić dodatkowe wymagane usługi, które powinny być zapewnione przy cumowaniu. Wymaganymi elementami informacji są przewidywany czas przybycia (ETA) do punktu wejścia oraz, w razie potrzeby, do punktu wyjścia, a także poprzednie porty, do których zawijał statek.

Komunikat PAXLST stosowany jest przy wymianie danych w żegludze śródlądowej między kapitanem bądź przewoźnikiem a wyznaczonym organem takim jak np.: terminal ISPS, służba celna, służba imigracyjna, policja. Komunikat ten jest również stosowany w celu przekazywania danych dotyczących pasażerów/załogi przez wyznaczone organy w kraju, z którego statek wypłynął, odpowiednim organom w kraju docelowym statku.

Centrum RIS Odra jest przygotowane do odbioru komunikatów ERI, jednak ze względu na ograniczenia prawne nie jest obecnie używany. Praktyka Wdrożenia Pilotażowego RIS pokazała, że istotną rolę zwłaszcza w aspekcie śledzenia i monitorowania ruchu statków pełnić może także system nadzoru wizyjnego CCTV oraz system łączności głosowej VHF, zwłaszcza w sytuacji, gdy system ERI nie jest używany.